22.3.11

Ръководство за потребителя за автоаларма /автоаларми/ спайдър100, сатурн м2 и м3

SPIDER100/SATURN M2 M3
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1.Дистанционно управление.
Дистанционното управление има два бутона:
- бутон N1- (по-големия бутон)-с него алармената система се въвежда и извежда в режим
на охрана
- бутон N2- (по-малкия бутон)- в зависимост от режима на системата изпълнява следните
функции:
- бутон ПАНИКА
- втори код за излизане от охрана
- задава специален режим на охрана.
- деблокира имобилайзера при ключ на “контакт”
- бутон N1 N2 – задейства допълнителния канал докато са натиснати
2. Режими на охрана.
Когато системата е в режим на охрана тя защитава вашия автомобил чрез прекъсване на
запалването и алармиране с мощна магнитодинамична сирена и мигачите за 30 секунди
при една или повече от следните ситуации:
- удар върху автомобила (ударен / шок датчик)
- отваряне на врата или капак защитени от бутон
- подаване на контакт на запалителната система.
- включване на консуматор над 5W
30-секундния цикъл на алармиране може да бъде спрян преждевременно с бутон N2 на
дистанционното управление. В този случай се спира само сирената, а системата остава в режим
на охрана с готовност за ново алармиране при някоя от описаните по-горе ситуации (с бутон
N1 се спира режима “алармиране” и се изключва системата).
Автоалармената система “Saturn M3” е уникална със своите два режима на охрана, условно
наречени “нощен”, и “специален”.
- “Нощен” режим на охрана. Въвеждането на системата в нощен режим на охрана се
извършва с еднократно натискане на бутон N1. Като потвърждение системата издава тих сигнал
(или кратък силен тон ако е програмиран такъв) със сирената и мигачите. В този режим на
охрана при не много силен удар шок датчика задейства сирената за кратко, а при силен удар я
включва за 30 sec. При задействане на втора зона на шоковия датчик сирената се задейства
за 30 секунди като свири по 0.7 секунди с пауза от 0.7 секунди. Ако през време на
сигнализацията от ударния (шок) датчик се отвори врата или се подаде + на контакт, сирената
продължава да работи непрекъснато.
- “Специален” режим на охрана. Въвеждането на системата в специален режим на охрана
се извършва с последователно натискане на бутон N1 и N2 по следния начин: Натиска се бутон
N1 и след като системата издаде тих (или кратък силен) сигнал, се натиска бутон N2. Като
потвърждение системата издава къс и дълъг тих тон със сирената и мигачите. В този режим на
охрана системата не реагира на сигнали идващи от шока и токочувствителния датчик. Този
режим е подходящ за охрана, когато в автомобила е оставено малко дете, домашен ______________любимец
или възрастенчовек и е желателно автомобилът да е под охрана.
Двата режима на охрана са именувани съвсем условно и избора на всеки от тях зависи
единствено от желанието на потребителя и конкретната ситуация.
С влизане в един от двата режима на охрана се задейства и централното заключване, а при
излизане от режим на охрана автомобила се отключва.
С цел избягване на непрекъснато алармиране при повреда на бутоните, или силни смущения
на ударния(шок) датчик, системата притежава следните допълнителни функции. При
непрекъснато задействане на бутон (капак или врата) системата алармира 4 пъти и игнорира
бутоните. След възстановяване на бутоните (затваряне на вратата или капака), игнорирането
на бутоните се премахва. Също така при 4 пълни задействания от ударния (шоковия) датчик за
по 30sec., системата автоматично го изключва – остава само предупредителната зона.
3.Излизане от режим на охрана.
- Излизане чрез дистанционното управление.
Излизането от режим на охрана се извършва чрез натискането на бутон N1 - системата издава
един дълъг тих сигнал (или кратък силен сигнал) със сирената и мигачите и след това натискате
N2 като системата издава три сигнала със сирената и мигачите и излиза от охрана като задейства
и отключването. Между натискането на N1 и N2 не трябва да има повече от 5 секунди, иначе
системата започва да алармира за неприет втори код. Ако не е избрана функцията двоен код,
излизането става само с натискане на N1. По време на самодиагностиката излизането винаги
е само с N1 за по-голямо удобство.
- Аварийно излизане
При дефекти или загубване на дистанционното управление системата може да бъде
изключена по следния начин: докато системата алармира се подава на контакт и се натиска
сервизния бутон.
4. Режим самодиагностика.
След като има подаден сигнал за влизане в някой от двата режима на охрана системата влиза
преди това в режим на самодиагностика. По време на този режим системата следи дали има
активен вход, който нормално би задействал сирената. Ако има задействан бутон, системата
включва сирената за 0.7 секунди и игнорира входа за бутоните докато бутона стане неактивен,
след което се възстановява следенето му. Функцията за предупреждение със сирената при
игнориране на бутони може програмно да бъде забранена.
Ако по време на този режим е активен ударния (шок) датчик, неговото действие се
дезактивира за 30 секунди. Ако в този интервал пак се получи сигнал от този датчик времето
за неговото игнориране се увеличава с нови 30 секунди. По същия начин се игнорира и токовия
датчик - колата може да бъде оставена на аварийни светлини, или ако вентилатора работи
след изгасване на двигателя, токовия датчик ще се игнорира до неговото изключване.
5. Режим Паника
Saturn M3” увеличава персоналната сигурност на потребителя чрез режима Паника. Когато
сте заплашен(а) близо до вашия автомобил, вие можете да привлечете вниманието чрез
включване на сирената и мигачите с дистанционното управление. Просто натиснете бутон N2
и сирената ще се включи за 30 секунди. Преждевременното й прекратяване се извършва с
повторно натискане на бутон N2.
345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789011234567890123
6. Информационен светодиод.
Светодиода дава информация за състоянието на системата и диагностична информация.
6.1.Информация за състоянието на системата:
- светодиода не свети - автоалармата не охранява- неутрален режим.
- светодиода свети непрекъснато - автоалармата е в режим самодиагностика или е подаден
контакт и не е деблокиран имобилайзера.
- светодиода свети с честота 4 мигвания ______________за секунда - автоалармата се намира в специален
режим на охрана.
- светодиода свети с честота 1 мигване за 1 секунда - автоалармата се намира в нощен
режим на охрана.
- светодиода свети непрекъснато и изгасва за кратко - автоалармата е в режим на
програмиране.
6.2. Диагностична информация.
Когато системата е в режим на охрана запомня причините, поради които е алармирала и
след като излезе от режим на охрана ( неутрален режим ) със светодиода докладва запомнената
информация. В този случай светодиода мига на групи с пауза 2 секунди между групите. Броят
мигания между паузите определят следните причини:
- Две - опит за запалване на автомобила.
- Три - задействане на бутон на врата или капак
- Четири - задействане от токовия датчик
- Пет - от удар върху автомобила ( втора зона на ударния /шок датчик)
- Шест - неприет втори код за изключване на системата
7. Възстановяване на запалването.
Когато системата е в неутрален режим, автомобила се дава на контакт, при което светва
светодиодът, с цел подсещане че автомобилът не може да запали. За да се възстанови
запалването, натиснете бутон N 2 на дистанционното управление, при което светодиодът
изгасва и двигателят може да бъде запален. При прекъсване на контакта за повече от 30 секунди,
запалването отново се забранява. Освен с дистанционното имобилайзера може да бъде
деблокиран и по начина описан в аварийното излизане от охрана. По време на инсталация
функцията имобилайзер може да се забрани и запалването се възстановява с подаване на
контакт, което улеснява работата със системата, но понижава защитата.
8. Настройка на ударния (шок) датчик
За да програмирате двете зони на ударния(шок) датчик натиснете N1- влизате в режим
самодиагностика, натиснете N2 за влизане в специален режим. Натиснете и задръжте сервизния
бутон и след това натиснете отново N1 за излизане от самодиагностика и сте в програмиране
на първа зона, като вече може да отпуснете сервизния бутон. С N1 усилвате а с N2 намалявате
чувствителността, като степените са общо 16 и стигнете ли до края в съответната посока
системата издава един дълъг тон. Във всеки момент може да пробвате настройката. С двата
бутона на дистанционното натиснати едновременно минавате на втора зона и по същия начин
тествате и настройвате като най-чувствителната степен е равна на първа зона. При настройката
на втора зона ако ударите по- леко и сработи само първа зона, системата издава само един
къс тих сигнал, а при сработване на втора зона издава къс и дълъг сигнал. За да излезете от
режим за настройка на ударния(шок) датчик натиснете отново двата бутона на дистанционното.
Във всеки момент ако подадете на контакт се излиза от програмиране.
9. Програмируеми функции
За да влезете в режим на програмиране се натиска N1 и се влиза в самодиагностика.Натиснете
сервизния бутон, задръжте го и след това натиснете отново N1 за излизане от самодиагностика
и сте в програмиране на първа функция, като вече може да отпуснете сервизния бутон:
1 – Звук1 да
2 – Звук2 не
3 – Звук3 не
4 – Звук4 не
5 – Тихи тонове1 да
6 - Тихи тонове2 не
7 – Тихи тонове3 не
8 – Дълги мигачи не
9 - Повторно самовключване не
10 -Пасивно активиране не
11 -Токов датчик да
12 -Предупреждение за игнориране на врата да
13 - Двоен код да
14 -Забрана на имобилайзера не
15 –Време за заключване(3.5/0.7сек ) не
16 - Дълго заключване не
17 - Канал са вдигане на стъкла не
18 - Канал за пейджър не
19 - Заключване при контакт не
20 - Заключване при пасивно активиране да
Ако функцията е изключена светодиодът светва за кратко, а ако е включена изгасва за
кратко. Включването става с N1, а изключването с N2. Една функция може да се включва и
изключва многократно, а преминаването към следващата става с кратко подаване на контакт,
при което системата издава един сигнал. Ако задържите контакта повече от 3 секунди системата
излиза от програмиране.След 20-та функция системата излиза от режим на програмиране с
три сигнала, също и ако повече от 30 секунди не се преминава към следваща функция.
Описание на функциите:
1,2,3,4 – Различни звуци на сирената, като ако са избрани няколко те се редуват, ако не е
избран нито един, работи само първия
5,6,7 – Тонове за включване и изключване
5 – Тоновете са с променлива честота
6 – Тоновете са с постоянна честота
7 – Сигнализацията е само с мигачите без тонове
Ако не е избрана нито една от тези функции тоновете са силни къси – два за включване и три
за изключване и един за приет първи код за изключване
8 – Дълги мигачи – ако е разрешена мигачите светят 12 секунди след изключване на системата,
или до отваряне на врата или подаване на контакт;
9 – Повторно самовключване – ако е разрешена системата се включва автоматично 15 сек
след изключване, ако не се отвори врата или не се подаде на контакт. По този начин системата
не може де се изключи случайно;
10 – Пасивно активиране – при затваряне на последната врата системата издава
предупреждение и след 15 секунди се включва;
11 – Разрешава и забранява токовия датчик;
12 – Предупреждение за игнориране на врати – ако е забранена вратите се игнорират без
предупреждение;
13 – Двоен код – ако е забранена системата се изключва само с първи бутон;
14 – Забрана на имобилайзера – ако е разрешена, запалването се възстановява автоматично,
при подаване на контакт ако системата не е в охрана.
15 – Време на импулсите за заключване и отключване, ако е “да”, времето е 3.5 сек за
пневматично заключване.
16 – Дълго заключване – ако е “да”, заключващия импулс е 24 секунди, като това не важи при
заключване от контакт. Също така, ако функцията е активирана ударния (шок) и токовия датчик
се игнорират за 30 сек. след тестовото време.
17 - Каналът е за са вдигане на стъкла – ако е избрана тази функция каналът подава маса през
тестовото време(20сек), като през останалото може да се активира и с двата бутона
едновременно – може да вдигате електрически стъкла ръчно и автоматично. Също така, ако
функцията е активирана ударния (шок) и токовия датчик се игнорират за 30 сек. след
тестовото време.
18 - Канал за пейджър – при разрешаването на функцията и канала е активен, когато системата
алармира, без предупреждение- използва се за активиране на допълнително известяващо
устройство – пейджър или GSM модул. По същия начин работи и активирането с двата бутона
– устройството може да се тества без алармиране. Ако е разрешена функция 17, двете работят
едновременно – каналът ще се активира в тестовото време и в сирената – затова ако е
необходимо използвайте само една от тях.
19 - Заключване при контакт – при активирането на тази функция системата подава заключващ
импулс при подаване на контакт и отключващ при изключване на контакта.
20 - Заключване при пасивно активиране – ако функцията е изключена, системата няма да
подаде заключващ импулс при пасивно активиране от функция 10, но ще заключи при
включване с дистанционното или от функция 9. Тази функция премахва възможността за
заключването на ключовете в автомобила, но понижава надежността.
10. Допълнителен канал
Едновременното натискане на двата бутона задейства допълнителния канал за времето, което
са задържани, като подава маса (до 0.5 ампера). Ако системата е в охрана токовия и ударния
(шок) датчик се игнорират за 30 сек Каналът също така може да се активира и с функции 17
и 18.
Забележка:
1). При измиване на двигателят на автомобила рискувате да намокрите сирената.
При този случай гаранцията й отпада.
2).При драстично намаляване обхвата на дистанционното управление се
препоръчва подмяна на батерията му.
3).Програмирането на функциите да се извършва от опитен инсталатор,
в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически
модули в автомобила!


3 коментара:

  1. За тези пари алармата е повече от добра, а и има 2години гаранция.

    ОтговорИзтриване
  2. Да,така е,и аз съм с такава аларма и саъм много доволен. :)

    ОтговорИзтриване
  3. След две години употреба , множество ремонти и три неработещи дистанционни съм разочарован....поредните боклуци на пазара и то на цената на две китайски аларми.

    ОтговорИзтриване